تبلیغات اینترنتیclose
خاطره های بی غبار -6
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

ماه نقره پوش

آن ستاره ای که امشب از آسمان عشق

تو بر زمین افتاد، همان قلبی بود که ماه به

 شوقش روزها هم نمی خوابید
 
 
ماه نقره پوش 

 


 
ای  مــاهِ نـقـره  پــوش ، بـا  من بگـو  چــرا
بـر بـــامِ آسمـــان ، تنهــا نشستـــه ای ؟
حــرفــی  نمی زنی ، دیـــر آشنــــایِ  دور
غمگیـن  و  بی صدا ، در خود  شکسته ای
 
 
شایـد تو هم  دلت ، درگیـــر عاشقی ست
دلـــواپـسی  کــنـــون ، بهـــرِ ستــــاره ای
عـمــری  نخفتـــه ای ، تــا بــا  بلـوغِ شـب
بخشـد  ستـــاره ات ، از  نــــو  شــراره ای
 
 
شایـد  فرشتـــه هـــا ، درکـت نمی کنـنــد
پشتت خمیـــــده و قــرصـت هلالـی است
بـــاور  نمـی کنــــم ، در   محضـــر  خـــــدا
می خواهی و هنوز ، دستِ تو خالی است
 
 
من هم  شبیـــهِ تــو  ، لبـــریـــزم از افــول
دیگـر تـــرانـــه هـــا  ، رامم  نمی شـونـــد
وقتی بــه دستِ  غم ، تـــازانــه می خورم
چشمانِ گریــه سوز ، خـــوابم نمی شونـد
 
 
در قـلـب خستــه ام ، دردی نهفتـــه است
فردا نمی شونـــد ، شب هـای ایــن اتـاق
مرهـم نمی نهـد ، بـــر زخــمِ سیــنـــه ام
گرمایِ  حاصل  از  ، جــان  کنـــدنِ   چــراغ
 
 
این  سرزمین هنوز  ، همرنگِ  خانه نیست
گویـی که  تـــا ابـــد ،  اینجـــا  غــریـبــه ام
حـیـــرانِ  غـــربتـــم ، کـــز بیـــمِ تشنگـی
در چشمِ بی فـــروغ ، دریـــا کشیــــده ام
 
 
اما تـــو تـــا  ابــــد ، پـیـــوستـــه  روشنـی
همواره  موطنت ، همیـــار ریشه هـــاست
حالا کمی بخـنـــد ، وقـتـی  کــه زنـــدگـی
قــدری  بــرای  تـــو  ، زیبا تـر  از  رهـاست
 


 
 امیر ساقریچی -رها
 


ماه نقره پوش  

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 290

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


چون شمعِ نیمه جان به نماز ایستادمی،

 اما نه با شریعت محض کتاب ها،

می خوانمت به مسلک اندیشه های خویش...

 فارغ ز بند همه نا ثواب ها.


 

امیر ساقریچی-رها

 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 177

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


نگاه پنجره
نترس...آخر کسی نمي داند تو مرا دوست داری! من تنها اين راز را به گوش باد گفتم. باد هم به ابرها گفت و آنها از سر احساس گريه کرده و باران قطره قطره چکيد و با هر تلنگری اين حادثه را فرياد زد! حالا اين فريادِ سرسبزی زمين را به انتظار نشسته تا از قلب خاک جوانه های عشق بروياند. نترس، من که گفتم هنوز کسی نمي داند تو مرا دوست داری
 
 
نگاه پنجره
 
در   هيــــــاهــوی    نگـــاهِ    پنجــــره
نـاگهـان   وقتی  تــو   پيــدا مي شوی
بـر  کويــــر   صورتـم  مي بـــــاری   و
مثلِ   يک  لبخنـــد   زيبـــا  مي شوی
 
 
مي رسی  از راه  و با  لب هــای خود
گونــه ام   را   باغبـــــانی   مي کنـی
بذر صدهـــا  بـــوسه  مي کاری  و باز
با   نـــوازش   مهـربـــانـی   مي کنی
 
 
غصه مي ميـــرد  سيــاهی  مي رود
ظلمت  از خورشيــد  ويـران مي شود
با  محبـت  هـــای   بی   مانـنـــد   تـو
دشتِ  سيمــايم  گلستـان مي شود
 
 
جمله اشعارم  چــو   رودی  بی درنگ
مست و جـاری  سوی دريــا مي روند
يک قلم  تـا  ايـــن  ميـــان  پيـــدا کنم
پـر گشوده  تــا   ثـــريـــا  مـي رونـــد
 
 
از  حسادت   ساعــت   پـيـــر  اتـــاق
تنــدتـــر چرخيـــده   جــــادو  مي کند
با شتـــابش  مي فـــروشد  لحظه  را
عاشقت   را  بـــاز   تـرسو   مي کنــد
 
 
اضطــراب    رفتنت   سر    مـي رسد
خواب رويايی   چـه  زود  از  سر  پـريـد
عمر خوشبختی  اسیر  لحظه هاست
کاش   مادر  ساعتی  نـو  مي خـريــد
 
 
موجِ    دلتنگی    هویـــدا    مي شود
تـا  دلم  را   زار   و   طوفــانی    کنـــد
بعــد  بيـــــرون  رفتنت   بـا  غــرشی
قلب  من   را  ساده   زنـــدانی کنــــد
 
 
بــوسه ی   تلخِ    وداعــت   نـــاگهـان
بــاغ  رويــــای   مـــرا    مـي پـــژمرد
کهنـه  چـــاقـــوی  قلم  از   خستگی
دستــه ی کوتـــاه خــود را مي بــــرد
 
 
طرح   دلتنگی  نمــايــــان    مي شود
مي روی   تـــا  شب   بيـــايـد  باز هم
مي نشينـم    در     نگـــاه    پنجــــره
گو   نبـــودی   پيشم    از   آغـاز   هم
 
 
تا  طلوعی  ديگــر    اينجـــايـم    ولی
انتظـار   ديـــدنت   نـــا    گفتني ست
فکر   انــــدوه    رهـــايـــت   را   مکن
عاقبت اين لحظه ها هم رفتني ست


 
 
امیر ساقریچی-رها

نگاه پنجره

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 185

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

از عشق تا آسمان
وقتی میان من و چشم های زیبایت تنها

 به قدر رویایی روشن راه است، مگر دیوانه

 باشم که بیداری را ارزان به مرگ نفروشم
 
 
از عشق تا آسمان
 
 
نیمه شب وقتی که ماهِ  نقــره پـــوش
فــارغ از غـــم هــا، تبسم می کنــــد
زنــــدگی بی وحشت  از فـــردا  مـــرا
غـــرقِ  رویـــایــت  تجسم  می کنـــد
 
 
مـی رسی تــا غصـه هـــای کهنــه را
از  دلِ   بـی  طاقتــم    بیـــرون   کنـی
با نگــاهی  ساده  در دنیـــایِ  خـــواب
اینهمه  نــا کردنی  را   چـــون   کنـی؟
 
 
بـــا  حضــور  صــادقــت   آیـیـنــه هـــا
تــن بـــه بـــارانی   بهاری می دهنـــد
تا  سحـر  لــب هـــای   گلگونت  مـــرا
در مصافِ  بــوسه  یـــاری می دهنـــد
 
 
هر نفس  می میــرم  و بــا هــر نفس
زنـــدگی  را   نو  کنـــد  آغـــوشِ   تـــو
قلبم   از  زنـــدان  رهـــا  می گردد   و
می پـــرد   آهستـــه دوشادوشِ  تـــو
 
 
از تـــن عـــریـــانِ  تـــو   تـــا  آسمــان
قدرِ  تنها  یک  نـــوازش فـــاصلـه ست
ایـــن سعــادت را ز دستـــانم مگیــــر
گرچه قدری عاشقت بی حوصله ست
 
 
ترسم ایـــن رویـــای شیــریـن عاقبت
صبحِ  فـــردا بـی  تـــو  بگــذارد   مـــرا
بی  خـــداحــافظ  غــمِ  دل  کنــدنــت
تـــا   شبــی  دیگــر    بیـــازارد   مـــرا
 
 
تا کجـــا بـایـــد  تــــو  را  پیــــدا کنـــم
در جهـانی  دور  ازیـــن  دنیــــایِ  دون
بـاورم کن، مـــن نــه فـــرهـــادم ولی
خسته شد از تیشه هـایــم بیستــون
 
 
در نشیب  عشق اگــر  بـــاشد   رهـــا
این گنـــاه  از  صورت  زیبـــایِ   توست
بــا تــــو  در  لحظـــه می میــــرد ولی
جــانِ او مدیـونِ  رویـــای های  توست
 

 


 
امیـــر ساقریچی -رهــا

 

از عشق تا آسمان

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 259

نوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 عشق

 


دوستی پرسیده بود...عشق می دانی كه چیست؟
این حکایت گفتنی ست؟
در نگاهت عشق را تفسیر کن، با قلم اعجاب این افسانه را تعبیر کن
عشق را در شعر ها زنجیر کن
با تمام خستگی، در نگاهم عشق یک افسانه نیست
من به عشق از خویشتن گشتم رها
در دلم سودای سرسبزی به پاست، فارغم از قالب اندازه ها
عشق یک افسانه نیست
عشق تقدیسِ محبت های توست
کشف راز آفرینش از دلی، طعمِ جانفرسایی از لب های توست
عشق یک افسانه نیست
عشق آن گلبرگ شبنم خورده ای ست
کز بنِ عطرش سحر سرمست شد
کیمیایی کز قدوم برکتش، پادشاهی با گدا یکدست شد
عشق یک افسانه نیست
یک نگاه مهربان مادر است، لطف لبخند نگاری بر در است
عشق در زنجیر شعر من نمی آید به تنگ
عشق این یک لحظه است
تا تو شاید در خیال شعرها لختی کنی
اشک چشمان ترا روشن کند، با دوصد غم فکرِ خوشبختی کنی
عشق یک افسانه نیست
عشق بوی گندم است، رنگ فقرِ سفره های مردم است
عشق از اندیشه می گیرد حضور
عشق یک افسانه نیست
شوق خاک و رویش سبزینه هاست
عشق، شکلِ شادی دیوانه هاست
درکِ رمزِ صورتِ آیینه هاست
عشق، همزاد دلِ پروانه هاست
عشق یک افسانه نیست
عشق تاثیرِ نوازش کردن است
تا دلی از غصه ای خالی شود...با محبت باز خواهش کردن است
عشق یک افسانه نیست، نوش داروی بلوغ قلب هاست
گردش رنگین کمان رنگ هاست
پاک بودن از غبار جنگ هاست، لذّت از زیبایی آهنگ هاست
عشق باران است و باران روشنی
عشق یعنی مهرِ بی ما و منی
انتظار رویش آلاله از، جسمِ یک گلدان سرد و آهنی
عشق یک افسانه نیست
عشق را در خویش باید یافتن، در نگاه کودکان پرداختن
این قلم یارای تفسیری نداشت
من اگر از عشق خواهم گفتنی، صد کتاب امروز می باید نگاشت

 

 

امیر ساقریچی -رها

 

 

عشق 

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 296

صفحه قبل 1 صفحه بعد