تبلیغات اینترنتیclose
فرشته های پاپتی
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ دوشنبه 23 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

فرشته های پاپتی
 
از امروز تصمیم دارم به درخواست دوستان تازه از راه رسیده و کسانی که تا به این لحظه موفق به خواندن مجموعۀ اشعار نسیم نشده اند، از دریچۀ این دیوار قدری به مرور سروده های قدیمی ام بپردازم
امیدوارم چون همیشه از خواندن این دست نوشته ها لذت ببرید
 
..........
 

 

 

  فرشته های پاپتی
 
فرشته های پاپتی
 
 
خسته ام خسته ازين شهر شلوغ
خستـه از تــرانـــه های خط خطی
خستـۀ شـرمِ فـــرو خـــوردۀ شهر
واسـۀ   فـــرشتــه هــای   پا پتی
 
 
سـر چـهــار راه  بــــزرگِ  انتـظــــار
يکی داره گـــل فــروشی مـي کنه
اون يکی روزنــامه دست گرفـتــه و
بی  بهونــه  بــازيگوشی  مي کنـه
 
 
يکی با يــه منقـل و چنـــد تا ذغال
داره  اسفـنـــدارو آتيش  مـي زنــه
نمـي دونـــه  بــا  تمـوم بچگي ش
که دليــــلِ بـغـضِ هــــر روز منــــه
 
 
يکی پشتِ مـــادرش بستــه شده
دو سـه مــاهيـــه بـه دنيـــا اومـده
انگــاری مـرده ، تکــون نمي خـوره
قــرصاشو خـورده که اينجــا اومـده
 
 
همـه بی تفــاوتــن به گريــه هاش
هـرکی فکــرِ کــار و بـــار خــودشه
انگــاری  شونـــۀ سفـت ِمـــادرش
واسه هـق هقش شبيــه بـالشـه
 
 
يکی بــا دست سيـــاه و کـوچـولـو
فـالِ گــردوهــا رو تعــارف مي کنه
انگــار ايــن بــادومِ تلخــو جــامعــه
نرسيــده بــه دهـن تـف مـي کنــه
 
 
يــه چــراغ ِقــرمــز و يــه معطلـی
يـه هجــوم و التـمــاسِ بی هــدف
بـايـــد ايــن کــارو تمـومـش بکنــن
تـا کتک نخــوردن از يـه بـی شـرف
 
 
يکی نيست بيــاد يـــه کاری بکنــه
خودمــون هــزارتـــا دردسر داريــم
جيبــا غــرقِ اسکنـاسم کـه باشه
ازشون بـی التمــاس نمي خـريــم
 
 
توی ايــن شهـر کثيــفِ غــرق دود
ايـن فرشتـه ها چه زجری ميکشن
خــدا انـگـــار ککشـم نـمـی گـــزه
اینــا از بــــارِ زمــونـــه خــم بشـن
 
 
بغض هـر روزِ من ايـن بهونه ها س
غصۀ خوردن از هميـن شهرِحریـص
ايــن همــه دردِ نگفتنـی کـمــه ...
بـاز ميـگن شعرای غمگين ننويس
 
 
خسته ام خسته ازين شهر شلوغ
خستــه از هجـــومِ بـی عـــدالتـی
نمي تــونـــم کــه نفس بگيـــرم از
غصۀ فـــرشتــه هـــای پـــاپـتــی

 


 
 
امیر ساقریچی -رها

 

 

فرشته های پاپتی 


 

برچسب ها : ,

موضوع : فرشته های پاپتی, | بازديد : 185

صفحه قبل 1 صفحه بعد