تبلیغات اینترنتیclose
مانده ام دست بسته در اتـوبـوس( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 29 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 

 

مانده ام دست بسته در اتـوبـوس
چه کنـم؟ ديــر مي رسم سـرِ کار
مــي گــزد در فضــــا مشـــامــم را
بـــويِ دوغ و گــلابـــي و سيــــگـار

خيـلِ مردم، دو پشته استـاده اند
چــهره هــا درهم انــد و ناميــــزان
مــي شوم در کمـــالِ نـــاچــــاري
همچـــو ميــمــون ز ميــله آويــزان

اولِ صبـــــح و صـــــد گــرفــتـــــاري
تحــتِ همچـــون فشـارِ در قبــــرم
ايـــن وسط بي اراده لبــريــــزست
کاسه ي لب پــــريــــده ي صبــرم

شخصِ راننده خيلي قالتـاق ست
اهـلِ تـــريـــاک و تيـــزي و زنــــدان
بي امـــان نعره مي کشد مـــردک
چــاکـرم، مخـلصم جنــــاب سروان

از قــضـــا بيـــنِ مــا و خــانــم هـــا
مــرزِ بـــاريــکِ مـــــردم آزاري ست
متلک حـــول و حـــوشِ سرحــدات
واژه هـــايي رکيـک و تکراري ست

عـده اي بي شرف همــان اطـراف
در پـيِ ساده کـــردنِ غــصب انـــد
مي کننـــد از شکــارِ خــــود دوري
حيــــنِ ترمز دوبــاره مي چسبنــد

مــادري بــــا دو بچــــه ي کوچـــک
چــادرش مانـــده لايِ در محبـوس
دخـتــــري بــا شنـــاسه ي نيــــلو
مي فـرستــــد بـرايـمان بلــوتـــوث

پيـــــرمــردي تکيـــــده بــــا اطــوار
مــي زنــــــد پـيــشِ جمعيـت آروغ
پشتِ آن خـــرمــنِ سبيــــل انگـار
لنگه اي گاله مـانـــده در صنــدوق

خـــانمي ضجـــه مي زنـــد: کيفم
بي شرف خـــرجِ خـــانه ام را بــرد
بلبشو مـي شود... کـه سربــازي
مي کنــــد با مــراجعيـــن برخــورد

از دهــــان مـي کشم نفـس، امـا
خـود هوا عنصري سم اندود ست
رو به پايــــان نهــــاده ديــگر پـــاک
سهمِ اکسيــژني کـه محدودست

مـــــردکي از عقـــب پـسِ ديــــوار
تکيــــه دارد به گوشـه ي دنج اش
مي زنــــد دم بـــــه دم به پهلويـم
ضــربـــه هــا بــا سلاحِ آرنـــج اش

هـــر تکــان مغـــز استخــــوانــم را
مي دهد دستِ سيستـمِ اعصاب
مثــلِ يک نسخـــه وقتِ پيچيـــدن
مـي کِشــد آهــــم از نخــاعـم آب

از تـــرافيـــــک و دودِ نـامـــرغــــوب
تا دلي شستـــه انــدرونش رخـت
يک نفر ايـــن ميــــانــه بيمـارست
زيــــر لب نـــاله مي کنـــد بدبخت

ناگهــــان شــوفــــرِ نــــدانــــم کـار
مـي کشد گوشِ دنـده را معکوس
در پـــيِ راهِ در رو مــي گـــردنـــــد
مــردمِ زار و خستــــه و مــأيـــوس

مي پـرم همچــــو جـــانور پـــايين
بــا ـ رهـــاـ ملــت از در و ديـــــــوار
زنـــدگي اتفـــاق شيـريـنـي ست
شکــرِ ايــــزد نمــــرده ام انگـــار!!!

 

 

امير ساقريچي -رها

 

 مانده ام دست بسته در اتـوبـوس

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -19 , | بازديد : 291