تبلیغات اینترنتیclose
نگاه پنجره:در هيــــــاهــوی نگـــاهِ پنجــــره( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ يکشنبه 22 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |


نگاه پنجره
نترس...آخر کسی نمي داند تو مرا دوست داری! من تنها اين راز را به گوش باد گفتم. باد هم به ابرها گفت و آنها از سر احساس گريه کرده و باران قطره قطره چکيد و با هر تلنگری اين حادثه را فرياد زد! حالا اين فريادِ سرسبزی زمين را به انتظار نشسته تا از قلب خاک جوانه های عشق بروياند. نترس، من که گفتم هنوز کسی نمي داند تو مرا دوست داری
 
 
نگاه پنجره
 
در   هيــــــاهــوی    نگـــاهِ    پنجــــره
نـاگهـان   وقتی  تــو   پيــدا مي شوی
بـر  کويــــر   صورتـم  مي بـــــاری   و
مثلِ   يک  لبخنـــد   زيبـــا  مي شوی
 
 
مي رسی  از راه  و با  لب هــای خود
گونــه ام   را   باغبـــــانی   مي کنـی
بذر صدهـــا  بـــوسه  مي کاری  و باز
با   نـــوازش   مهـربـــانـی   مي کنی
 
 
غصه مي ميـــرد  سيــاهی  مي رود
ظلمت  از خورشيــد  ويـران مي شود
با  محبـت  هـــای   بی   مانـنـــد   تـو
دشتِ  سيمــايم  گلستـان مي شود
 
 
جمله اشعارم  چــو   رودی  بی درنگ
مست و جـاری  سوی دريــا مي روند
يک قلم  تـا  ايـــن  ميـــان  پيـــدا کنم
پـر گشوده  تــا   ثـــريـــا  مـي رونـــد
 
 
از  حسادت   ساعــت   پـيـــر  اتـــاق
تنــدتـــر چرخيـــده   جــــادو  مي کند
با شتـــابش  مي فـــروشد  لحظه  را
عاشقت   را  بـــاز   تـرسو   مي کنــد
 
 
اضطــراب    رفتنت   سر    مـي رسد
خواب رويايی   چـه  زود  از  سر  پـريـد
عمر خوشبختی  اسیر  لحظه هاست
کاش   مادر  ساعتی  نـو  مي خـريــد
 
 
موجِ    دلتنگی    هویـــدا    مي شود
تـا  دلم  را   زار   و   طوفــانی    کنـــد
بعــد  بيـــــرون  رفتنت   بـا  غــرشی
قلب  من   را  ساده   زنـــدانی کنــــد
 
 
بــوسه ی   تلخِ    وداعــت   نـــاگهـان
بــاغ  رويــــای   مـــرا    مـي پـــژمرد
کهنـه  چـــاقـــوی  قلم  از   خستگی
دستــه ی کوتـــاه خــود را مي بــــرد
 
 
طرح   دلتنگی  نمــايــــان    مي شود
مي روی   تـــا  شب   بيـــايـد  باز هم
مي نشينـم    در     نگـــاه    پنجــــره
گو   نبـــودی   پيشم    از   آغـاز   هم
 
 
تا  طلوعی  ديگــر    اينجـــايـم    ولی
انتظـار   ديـــدنت   نـــا    گفتني ست
فکر   انــــدوه    رهـــايـــت   را   مکن
عاقبت اين لحظه ها هم رفتني ست


 
 
امیر ساقریچی-رها

نگاه پنجره

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -6, | بازديد : 185