تبلیغات اینترنتیclose
لبــريــــزم از احــسـاسِ نــافــــرمِ طلبکـــاري( امیر ساقریچی)
پیچک( امیر ساقریچی) رها
شعر و ادب پارسی

امیر ساقریچینوشته شده در تاريخ سه شنبه 24 دی 1392 توسط سید مجتبی محمدی |

 


لبــريــــزم از احــسـاسِ نــافــــرمِ طلبکـــاري
سرشــارم از انگيــــــزه هــــاي مـــردم آزاري

وقتي خيـانت ديــــده اي ديگر نمي تـــرسي
از اينکـه مي داني چـــه حــالِ نـادخـي داري

اينجــا کسي دلــواپسِ انــدوهِ شاعـر نيست
گويـي نـــدارد غصه ي شعــري پــرستــــاري

يکسر بــــراي زنــــدگي بــايـــد تظاهــر کـــرد
آرامشت را مــي جَـــــود بيهــــوده بيـــــزاري

شمعي، اسيـر شهوت و خـودخـواهي آتش
اشکت مــدام از ديـــدگانت مي شود جــاري

وقتي زمـان بازيچـه ي تقويمِ احمق هـاست
هـــر انتخــابِ ساده اي مـي گــردد اجبـــاري

دائــم عـــذابت مي دهـــد آگـــاهـي از فـــردا
هــي مي کني بـــا اعتقـــاداتت کتک کــاري

آينـــده با سرگيجــه اي پيچيــده درگيـــرست
همـــواره دوشـادوش شـادي هـــا عـــزاداري

هر روزه تخمين مي زني خوشبختي خود را
مي سـوزي و مي سـازي و مــاننـــد ابــزاري

بيهوده جـــانت را بــه نــانِ خــانــه مي بـازي
مــــردي که زيــــر زايــمــان بـــايــــد دوام آري

مي ميـري اما فرصتِ يک ناله ات هم نيست
ماننــد خـر، خــو مي کنـــد بـا گـرده ات گاري

شرمنـــده ي تقديـرِ بي رحمي که رامت کرد
آسايشت گـــم مـي شود در حــــالِ بيگـاري

از غصه قلب زخـمي ات همبـــازي درد است
وقتي بــه فــرزنــــدانِ معصومت بــــدهکــاري

شب هـــا تنت مي سوزد از زخـمِ پـريشاني
چشمانِ خود را بستـــه اي بـا اينکه بيــداري

چيـــزي نمي گويي ولي در خــود فــرو رفتي
بــايــــد دقــــايــق را رضامنـــدانـــه بشمـاري

مغلوب بــازي هـــاي پنهاني... کـه پيـداينـــد
در قلب تبــــدارت گيــــاهِ کيــنـــه مي کـــاري

گــم مي شوي در ازديــــادِ خــطِ قــــرمــز هـا
مي گيــــري از وجــدانِ خــواب آلوده دلـداري

چيــــزي بـــراي دادن از دستت نمي مـــانـــد
وقتي بــه جــرمِ زنـــده مانــدن هم گنهکاري

گوشي نـدارد مـوجِ فـريـــادي که مي خشکد
از بس بــــراي بغضِ خـــود محتـــاج ديـــواري

تنها قفس همپــــايِ پـــروازت نمي تــــرســد
اينگــونـــه در چـنـگـــــالِ آزادي گـــرفتـــــــاري

بــــــادا رهــــا آخـــــر بگيـــــري انتقـــامــت را
از ديـــوِ دنيــــايـي کـــه بــــا او در کلنجــــاري

 

 

امير ساقريچي -رها

 

 لبــريــــزم از احــسـاسِ نــافــــرمِ طلبکـــاري

برچسب ها : ,

موضوع : خاطره های بی غبار -1+12 , | بازديد : 182