پیچک( امیر ساقریچی) رها

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- جــــامِ طبيـعت اينــک، لبــــريــــزِ از شـــراب است( امیر ساقریچی)
- تو در لباسِ عروسي چقدر زيبايي( امیر ساقریچی)
- گاهي مرگ را برهنه مي انديشم( امیر ساقریچی)
- باد مهماني طوفان رگبار( امیر ساقریچی)
- من از غصه در خود فـــرو رفتـه ام( امیر ساقریچی)
- چون شاخه ي نيلوفـري سرسبز و شاداب( امیر ساقریچی)
- بيخود از پنجره خواهانِ تساوي بودم( امیر ساقریچی)
- دکلمه : اشک ساقی :قطره ای اشک ز چشم تو فتاد( امیر ساقریچی)
- آه، گو اي کودکِ بيچاره ( امیر ساقریچی)
- پر از حسِ دلتنگي ام بي تو باز( امیر ساقریچی)
- شب نمايان و کوچه در خواب است( امیر ساقریچی)
- چه کسي مي گويد عشق با هنر ارتباطِ ارگانيک ندارد؟( امیر ساقریچی)
- در خــود تـو را روزي هــزاران بار خـــواهـم کشت( امیر ساقریچی)
- دل آشـوبــم، بــذار آسـوده بـاشـم( امیر ساقریچی)
- رو دستــام جـــايِ داغِ عشقو ديــدي( امیر ساقریچی)
- روزي از نو... بهانه اي ديگر...( امیر ساقریچی)
- مثلِ خـــوابي که بي کرانــه ي شب( امیر ساقریچی)
- اشکي چـکيــــد، باغِ نگاهم شکوفــه داد( امیر ساقریچی)
- دکلمه : عاشقانه : شب دامان سياه خود را ( امیر ساقریچی)
- رو کـــــوهِ غصـــه وايـســادم( امیر ساقریچی)
- ميانِ خلوتِ جانانه ام شبي خاموش( امیر ساقریچی)
- دلشــوره دارم وقتـــي همــراهـمــي( امیر ساقریچی)
- اغلب عشق را بي مقدمه ابراز مي کنم( امیر ساقریچی)
- مانده ام دست بسته در اتـوبـوس( امیر ساقریچی)
- مرا در چشمِ نازت خانه اي هست( امیر ساقریچی)
- از چشمِ تو يک قطره ي رخشنده فرو ريخت( امیر ساقریچی)
- آخر چگونه بگويم چقدر دوستت دارم( امیر ساقریچی)
- دلخستـه از شبي که چـراغش ستــاره نيست( امیر ساقریچی)
- اشکي نمي بارد، سکوت آلوده ي غم هاست( امیر ساقریچی)
- دکلمه : مقام عشق: امشب که این ویرانه را، چشم تو روشن( امیر ساقریچی)
- زندگي خاطره ي روشني از يک لبخند( امیر ساقریچی)
- اي قاصدک که از دلِ طوفان گذشته اي( امیر ساقریچی)
- خدايا!!! اين کلام از توست؟( امیر ساقریچی)
- بي تو هر ثانيه صد دفعه دلم مي گيرد( امیر ساقریچی)
- دل در تــــنِ ديــــوانــــه ام، فـــرمـــانـــروايــي( امیر ساقریچی)
- رازهايي چه سترگ! زخم هايي چه عميق( امیر ساقریچی)
- چـــون عطرِ خـــوبِ خــــاکِ باران خورده يـادت( امیر ساقریچی)
- دکلمه :بی باز گشت :گوش کن... مي شنوي؟( امیر ساقریچی)
- یــک لحظــه بخنـــد و بــا لبـــانـت( امیر ساقریچی)
- تنها خاستگاهِ نفس هاي پراکنده ام( امیر ساقریچی)
- باران که مي باردعطرِِ خاطراتت در خيالم ( امیر ساقریچی)
- تا در آسمان سراغت را( امیر ساقریچی)
- خـــزان رو کـرده بـــا چشمِ گهـربـــارت بـــه دامــانم( امیر ساقریچی)
- مهِ مهر آينه ي روشني از خاطره هاست( امیر ساقریچی)
- تو با چشم هايت چکار مي کني؟( امیر ساقریچی)
- خنـــــده ي گــرمِ يک صبـحِ روشن؟( امیر ساقریچی)
- دستِ ديــوانـــه سنگِ بـــد زدنم، ( امیر ساقریچی)
- من به کوتاهيِ اين ثانيه ها معتقدم( امیر ساقریچی)
- شب ميانِ من و چشمانِ تو يک پنجره است( امیر ساقریچی)
- به تماشايِ خدا در دلِ يک صبحِ سپيد( امیر ساقریچی)
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد